Stipendijas

Piešķirtas radošā darba stipendijas Līvānu novada pedagogiem.

Pamatojoties uz nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” nolikumu „ Par Radošā darba stipendijas piešķiršanas kārtību Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem”, noslēgusies pretendentu sasniegumu izvērtēšana un Radošā darba stipendiju piešķiršana. 

Radošā darba stipendija Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ir iedibināta pēc mecenāta, Līvānu Goda pilsoņa Daumanta Pfafroda iniciatīvas. Stipendija tiek piešķirta par pedagoga ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm, izglītību veicinošiem konkursiem, par radošu pieeju mācību procesam un izciliem sasniegumiem izglītības darbā. 2018.gadā no SIA „Light Guide Optics International”. Radošā darba stipendijai saņemtais ziedojums ir 20 000 euro. Tika saņemti sešu novada vispārizglītojošo skolu pieteikumi Radošā darba stipendijai pedagogiem. Apkopojot iesniegtos pieteikumus, komisija stipendiju piešķīra 13 novada pedagogiem.

        2018.gadā Radošā darba stipendijas laureāti ir:
Elita Vaivode – Līvānu 1.vidusskolas skolotāja - par izcilu darbu ar izglītojamajiem prestižas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanā un izciliem sasniegumiem valsts matemātikas olimpiādēs, par radošumu un augstu profesionalitāti un prasmi motivēt skolēnus iedziļināties eksaktajās zinātnēs un sasniegt rezultātus;

Ārija Baltmane - Līvānu 1.vidusskolas skolotāja - par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par radošu un diferencētu pieeju latviešu valodas un literatūras valodas apguvē atbilstoši izglītojamo talanta spējām un sekmējot vispārējo erudīciju;

Sandra Ziemele - Līvānu 1.vidusskolas skolotāja - par radošu pieeju un ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par profesionālu konsultēšanu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu sagatavošanā, par azartiskuma un intereses izraisīšanu ķīmijas un bioloģijas apguvē;

Juris Jansons - Līvānu 1.vidusskolas skolotājs - par radošu pedagoģisko pieeju eksakto un inženierzinātņu popularizēšanā, papildu mācību pasākumiem un mērķtiecīgu audzēkņu sagatavošanu olimpiādei, par fizikas izpratni dzīvespratībā, par augstiem skolēnu sasniegumiem fizikas valsts un reģiona olimpiādē;

Andris Pakers - Līvānu 1.vidusskolas skolotājs - par individuālu un radoši motivējošu pieeju talantīgo skolēnu izglītošanā un personības attīstībā;

Taisija Grabļevska - Līvānu 2.vidusskolas skolotāja - par radošumu un ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot audzēkņus piedalīties valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos;

Jolanta Ļubka-Tarasova – Rudzātu vidusskolas skolotāja - par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem bērniem un jauniešiem, par radošu un prasmīgu izglītojamo sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm un izciliem sasniegumiem valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs;

Līga Slica – Jaunsilavas pamatskolas skolotāja - par mērķtiecīgu, kvalitatīvu un radošu darbu ar skolēniem, sasniedzot augstus un noturīgus rezultātus ķīmijā, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās (tekstila);

Anastasija Kaktiniece – Jaunsilavas pamatskolas skolotāja - par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un sasniegumiem valsts olimpiādē, par radošu pieeju mācību procesam;

Vita Školina – Jaunsilavas pamatskolas skolotāja - par radošu un motivējošu pieeju skolēnu izglītošanā un viņu personības attīstībā, veicinot izpratni par veselīgu dzīves veidu;

Gunta Švirksta – Jaunsilavas pamatskolas skolotāja - par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, par radošu un diferencētu pieeju matemātikas apguvē atbilstoši izglītojamo talanta izpausmēm;

Modrīte Pinupe – Jersikas pamatskolas skolotāja - par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, par radošu un inovatīvu pieeju mācīšanā, mudinot audzēkņus piedalīties konkursos, olimpiādēs;

Marija Ancāne – Rožupes pamatskolas skolotāja - par radošu un mērķtiecīgu darbu, nodrošinot ikviena izglītojamā individuālās mācīšanas vajadzības, ieinteresējot skolēnus dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs.

Radošā darba stipendijas laureātu apbalvošana notiks Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksmē Līvānu novada kultūras centrā 2018.gada 30.augustā.


Stipendiju vērtēšanas komisijas vadītāja Ilga Peiseniece

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv