Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Nodibinājums „Viduslatagles pārnovadu fonds” ir labdarības organizācija, kas darbojas ar mērķi sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, izkopt mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē, finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, popularizējot brīvprātīgo darbu bērnu un jauniešu vidū, atbalstot vietējos iedzīvotājus, īpaši maznodrošinātās ģimenes, jauniešus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Organizācija darbojas kopš 2013.gada, sniedzot iespēju privātpersonām un uzņēmumiem palīdzēt līdzcilvēkiem. „Viduslatgales pārnovadu fonds” ziedojumus novirza labdarības projektiem: skolēnu, studentu un pedagogu mācību un radošā darba atbalsta stipendijām, bērniem ar īpašām vajadzībām, senioriem, daudzbērnu ģimenēm, iedzīvotāju iniciatīvu grupām un biedrībām - kopienu stiprināšanas aktivitātēm.

Ziedotāju tiesības:

  • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
  • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
  • Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
  • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
  • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
  • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
  • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
  • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
  • Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.
  • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

VID mājaslapā ir pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.

Privātuma politika un datu aizsardzība

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
Personas datu apstrādes Pārzinis ir nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” (turpmāk-VLPF), reģ.Nr.40008210954, juridiskā adrese Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301, tālrunis 28399197, mājaslapa www.vlpf.lv

2. Personas datu Apstrādātājs:
Apstrādātājs nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds”, reģ.Nr.40008210954, juridiskā adrese Tirgus laukums 1,Preiļi, LV-5301, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Personas dati tiek izpausti tikai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, kurām ir tiesības un pilnvaras šādus datus pieprasīt.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika:
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā VLPF vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un jebkurai personai sniegto pakalpojumu. 

5. Kādus personas datus un kādiem nolūkiem apstrādā VLPF?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā VLPF, ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas. VLPF ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar personas komunikāciju ar VLPF;
5.1.5. dati, kurus persona pati paziņo VLPF;
5.2. VLPF apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
5.2.1. ziedojumu nošķiršanai no pārējās grāmatvedības bilances;
5.2.2. labuma guvējiem-stipendiju un ziedojumu pārskaitīšanai;
5.2.3. saziņai ar klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;
5.2.4. VLPF apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu VLPF iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6. Kāds ir personas datu apstrādes pamats?
6.1. personas piekrišana –personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar VLPF. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Juridisko pienākumu izpilde – VLPF ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.3. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – VLPF ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot VLPF likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Kā VLPF aizsargā tās rīcībā esošos personas datus?
VLPF nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, VLPF pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

8. Kādas tiesības ir ikvienai personai, kuras datus VLPF pieprasa?
8.1. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
8.2. Vērsties VLPF vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums