Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Sarunas par ilgtspējīgu attīstību kaņepju saimniecībā "Obelisk Farm"

Pēcjāņu noskaņā 26. jūnijā interesenti no Preiļu, Līvānu novadiem, un arī daži ilgtspējīgas dzīvošanas entuziasti no Vidzemes un Rīgas, piedalījās brīvdabas seminārā kaņepju saimniecībā Obelisk Farm.

Inga Belousa mūs atraktīvā veidā iepazīstināja un izveda cauri ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem - varējām padomāt, kā katra iniciatīva attiecas uz mūsu dzīvi. Kā izskanēja no daudzām mutēm - praktiski visi mērķi sasaucas ar mūsu ikdienas dzīvi. Ja tā nešķiet, tad visdrīzāk tāpēc, ka par to neesam aizdomājušies.

Saimniecības īpašnieks Andris Višņevskis iepazīstināja mūs ar veco labo kaņepi - kultūraugu, kurš nepelnīti aizmirsts, bet kura materiāla īpašības ir ti daudzveidīgas, ka to var gan valkāt, gan siltināt mājokļus, gan apēst, gan uz tā rakstīt...protams, pirms tam to pārstrādājot, iegūstot šķiedru, spaļus, eļļu, sēklas. Universāls augs, kurš pie mums aug un jūtas labi.

Andris nodemonstrēja, kā izveidot kaņepju masu, ko var izmantot siltināšanas būvmateriāla izveidei. Tas bija aizraujoši, it īpaši tā daļa, kad katrs dalībnieks varēja izveidot savu kaņepju betona ķieģelīti kā ciema kukulīti.

Protams, degustējām kaņepju spēka batoniņus, zemesriekstu+kaņepju krēmu, kaņepju maizi ar kraukšķošu garoziņu (Andra pirmā specialitāte ir maiznieks), kaņepju tēju, ūdeni ar kaņepju lapu, iepirkām labāko novērtēto kaņepju eļļu Eiropā.

Viss kopā semināra dalībniekus iedvesmoja ilgtspējīga dzīvesveida praktizēšanai ikdienā. Viens otrs jau ir nodomājis būvēt kaņepju bloku māju, cits nolūkoja ideju mājas siltināšanai, cits jutās motivēts izpētīt citus ar ilgtspēju saistītus jautājumus. Katrā ziņā zināšanas un priekšstats par alternatīvām ekstensīvai pasaules patērēšanai tika gūts.
Semināru finansēja Polijas filantropijas akadēmija programmas Global Challenges Local Solutions ietvaros.

DISCUSSIONS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A HEMP FARM

In the spirit of Midsummer, on June 26, interested parties from Preiļi, Līvāni counties, and also some sustainable living enthusiasts from Vidzeme and Riga, participated in an open-air seminar at the hemp farm Obelisk Farm.

Lecturer Inga Belousa introduced us in an attractive way and took us through the UN's 17 Sustainable Development Goals - we could think about how each initiative applies to our lives. As said most of participants - practically all goals resonate with our everyday life. If it doesn't seem that way, it's probably because we haven't thought about it.

The owner of the farm, Andris Visņevskis, introduced us to the good old hemp - a crop that is undeservedly forgotten, but whose material properties are so diverse that it can be worn, warmed homes, eaten, and written on... of course, before that processing it to obtain fiber, pulp, oil, seeds. A universal plant that grows and feels good in our Latvia soil.

Andris demonstrated how to create hemp mass, which can be used to create insulation building material. It was exciting, especially the part where each participant could create their own hemp concrete brick.

Of course, we tasted hemp energy bars, peanut + hemp cream, hemp bread with a crunchy crust (Andra's first specialty is a baker), hemp tea, water with hemp leaf, we bought the best rated hemp oil in Europe.

All together, the participants of the seminar were inspired to practice a sustainable lifestyle on a daily basis. One of them has already decided to build a hemp block house, another looked at the idea of ​​warming the house, another felt motivated to explore other issues related to sustainability. Either way, knowledge and insight into alternatives to extensive global consumption was gained.

The workshop was financed by the Mott Foundation within Polish Academy of Philanthropy program Global Challenges Local Solutions.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums