Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Filozofu diskusija filozofa mājās

2024. gada 27. aprīlī plkst. 15:00 aicinām visus, kam rūp notiekošais pasaulē un kurus valdzina intelektuālas sarunas, pulcēties Rietumeiropas filozofa, bet sirdī latgalieša Roberta Mūka muzejā Galēnos, Skolas iela 11C, lai ieklausītos kā par mūsdienu dzīves izaicinājumiem spriež filozofi.

27. aprīlis Latvijā ir Lielās Talkas diena, tās veidotāji aicina talkot arī ar idejām. Četri filozofi, kuru dzīvesvieta jauši vai nejauši ir Jelgava un Jelgavas novads, ieradīsies Latgalē, lai diskusijā “Mantotā nākotne” spriestu par mūsu planētas pastāvēšanu ilgtermiņā, cilvēku labbūšanu, attiecībām ar dabu, cilvēku un valstu rīcību klimata jomā, iekļaujošu un taisnīgu izglītību un mūsu atbildību par notiekošo pasaulē.

Filozofijas zinātņu doktora Jura Vugula dzimtā puse ir Gaigalava; viņš ilgus gadus ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, kurš pēta dažādus cilvēka vērtību un jēgas aspektus. Filozofijas zinātņu doktors Gunārs Brāzma ir gan biologs, gan filozofs, kurš pēta cilvēka dzīvības ētiskos aspektus un ir profesors Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Filozofijas un filoloģijas zinātņu maģistre Elīna Apsīte savā pētniecībā un praktiskā darbā tver gan kultūras un tradīciju semantiku, gan iekļaujošas izglītības aspektus. Elīna strādājusi Valsts Izglītības satura centrā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Filozofijas zinātņu maģistre Austra Apsīte ir pastiprināti veltījusi uzmanību gan filozofijas un angļu literatūras izpētei, gan vides un kultūras mijdarbības un pārmaiņu studijām, izglītību iegūstot Jorkas Universitātē Apvienotajā Karalistē un Oslo Universitātē Norvēģijā.

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Diskusiju organizē Viduslatgales pārnovadu fonds un Roberta Mūka muzejs Galēnos, finansē C.S. Mott Fonds Polijas Filantropijas attīstības akadēmijas programmas "Globālie izaicinājumu vietējie risinājumi" projekta “Small steps count” ietvaros/Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philantrophy in Poland.

DISCUSSION OF PHILOSOPHERS IN A PHILOSOPHER'S HOUSE

On April 27, 2024 at 15:00, we invite everyone who cares about what is happening in the world and who are captivated by intellectual conversations to be present at the museum of the Western European philosopher, but a Latgalian at heart, Robert Mūks, in Galeni, Skolas iela 11C, to comprehend to what philosophers think about the challenges of modern life.

April 27 is the Day of Spring Cleaning in Latvia, its creators invite you to sort ideas as well. Four philosophers whose place of residence is Jelgava and Jelgava region will come to Latgale to discuss the long-term existence and sustainable development of our planet, human well-being, relations with nature, actions of people and countries in the field of climate, inclusive and fair education and our responsibility for what is happening in the world.

Doctor of Philosophical Sciences Juris Vuguls is from Latgale, Gaigalava; he has been a professor at the Latvian University of Biosciences and Technologies for many years, he studies various aspects of human values and meaning. Doctor of Philosophy Gunars Brazma is both a biologist and a philosopher who studies the ethical aspects of human life and is a professor at the Latvian University of Biosciences and Technologies. In her research and practical work, Master of Philosophy and Philology Elina Apsite captures the semantics of culture and traditions as well as the aspects of inclusive education. Elina has worked at the State Educational Content Center, Latvian University of Biosciences and Technologies, J. Vītola Latvian Academy of Music and Jelgava Spīdola State Gymnasium. Master of Philosophical Sciences Austra Apsite has paid more attention to the study of philosophy and English literature, as well as the study of environmental and cultural interactions and changes, having received her education at the University of York in the United Kingdom and the University of Oslo in Norway.

Participation in the event is free.

The discussion is organized by the Viduslatgals Regional Development Fund and the Robert Mūks Museum in Galeni. Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland.


Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Piepildīt sapni 2024

Mūzikas nodarbības, futbola spēles treniņi, divritenis, planšete, silto smilšu nodarbības, ABA terapija, mēbeles mācībām – tie ir daži no šī gada bērnu ar

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums