Iedzīvotāji veido savu vidi

Ir noslēgusies pieteikšanās Mazo grantu projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi - 2018”.

20. aprīlī noslēdzās pieteikšanās Mazo grantu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi -2018”. Šo projektu konkursu kā katru gadu, tā arī šogad finansē Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novadu pašvaldības. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iniciatīvas grupu un sabiedrisku organizāciju projektus, sekmējot Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” īstenošanu kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas jomās. Veicināt minēto aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

Šogad bija īpaši liela projektu iesniedzēju aktivitāte. No visiem novadiem kopā tika saņemti 44 projektu pieteikumi- no Aglonas novada 12 pieteikumi, no Līvānu novada 16, no Preiļu novada 11 un no Vārkavas novada tika saņemti 5 pieteikumi. Izvērtējot projektus, tika ņemta vērā projekta ideja, tās pamatotība un nozīmīgums vietējai sabiedrībai, kā arī iesniegtā pieteikuma izpildījuma kvalitāte. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja Viduslatgales pārnovadu fonda apstiprināta komisija 3 cilvēku sastāvā. Izvērtējot katra konkrētā novada projektus, vērtēšanā tika pieaicināti attiecīgā novada pašvaldības pārstāvji. Šajā gadā no visiem iesniegtajiem projektiem apstiprināti ir 26 projektu pieteikumi.
Atbalstīti ir sekojoši projekti: Līvānu novadā - IG „Jersika” “Zied ievas Jersikā “, IG “Gaismas stars” ’’Altāra segu iegāde Znotiņu Romas katoļu baznīcai’’, biedrība“ Galerija” “Atbalsts bērnu un jauniešu darbnīcas rīkošanai Mūsdienu mākslas galerijā”, IG „Radām paši” Ģimenes svētki “Es ar Tevi roku rokā”, biedrība “Līvānu novada pensionāri” “Skatuves tērpu iegāde senioru vokālajam ansamblim “Līvas” “, Līvānu novada Rožupes pamatskolas bērnu un viņu vecāku IG “Šķēršļu joslas atjaunošana”, biedrība „Baltā māja” “Palīdzam Latvijai kļūt tīrākai un zaļākai”, IG “Ceiruleiši” “Tautas tērpu nodrošinājums Līvānu novada Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” jaunākajai grupai, Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ingato” “Laimīgi kaķi laimīgos Latvijas laukos”, Rožupes iedzīvotāju IG “Dzimtas seno Dzīves pamatvērtību apzināšana un apkopošana folklorā un mūzikā”. Vārkavas novadā - IG „Vanadzieši” „Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas automašīnu stāvlaukuma apkārtnes sakopšana”, IG „Vilcāni Vanagiem” „Izveidot Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas automašīnu stāvlaukuma grants segumu”, IG „Mēs – Vārkavai!” „Vārkavas Vissvētas Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcas sienas remonts”, IG „Arendole” „Mēs savai draudzei”. Preiļu novadā - IG “RTRIT” “Sabiedriski pieejamas teritorijas Sporta ielā 1 labiekārtošana, biedrība “Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”" “100 ziedu dārzs – Latvijas 100 - gadei”, “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” “Neparastie aizkalnieši”, Biedrība ’’Ģimeņu atbalsta centrs “ Puķuzirnis” “Adīšanas prasmju un palīdzēšanas tikumu attīstīšana”, Biedrība “Mēs - bibliotēkai” “Spēles saliedē ģimeni, draugus un domubiedrus”, Preiļu novada slāvu kultūras biedrība “Raduga” “Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama vārtu atjaunošana”, Pelēču pamatskolas vecāku iniciatīvu grupa “Pludmales volejbola laukuma izveide”. Aglonas novadā - Šķeltovas pagasta iniciatīvas grupa „Jaunieši” “Mēs – sava pagasta bērniem”, Vides sakopšanas IG “Aglonas kapsētas sakopšana un savākšanas laukuma izveide”, IG „Grāveri” “Raģeļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas ieejas durvju atjaunošana”, Biedrība „Mēs Grāveriem” „Labie darbi Grāveru pagasta teritorijā Latvijas simtgadei”, NVO „Spēkavots” „Radošā studija”. 

Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmīgi realizēt savas idejas!

Visiem pārējiem projekta iesniedzējiem sakām lielu paldies par jaukajām idejām un ieguldīto darbu pieteikumu sastādīšanā. Diemžēl, visus iesniegtos projektus atbalstīt nevarējām finansējuma trūkuma dēļ. 

Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Janīna Beča

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv